Toiminta ja arvot

Kuva: Pinskujen maskotti lentokettu Liiti poseeraa kameralle, taustalla lapsia ja leikkipuisto.

Pinskutoimintaan voi osallistua lapsena, nuorena, perheenä tai vaikkapa aikuisena joka kaipaa mielekästä vapaa-ajantoimintaa ja koulutusmahdollisuuksia lasten ja nuorten parissa!

Pinskut on kasvuyhteisö, jossa lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan omia rajojaan arkisen ympäristön ulkopuolella turvallisesti. Pinskuohjelman mukaisesti jokainen ikäkausi suorittaa omaa ohjelmaansa. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnan sisältöjen haastavuudessa on huomioitu kunkin ikäryhmän tarpeet. Näin toiminta ei ole liian haastavaa ja jokainen pääsee myös kokemaan onnistumisia.

Pinskutoiminnan kasvatuksellinen päämäärä on kasvattaa lapsista uteliaasti, persoonallisesti, dialogisesti ja luovasti maailmaa tutkivia pinskuja, jotka toimivat eettisesti ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta niin yksityisessä, paikallisessa kuin globaalissa elinpiirissään. Pinskuissa lapsi nähdään aktiivisena toimijana, jolla on sekä halu että valmiudet oppia tuntemaan itsensä ja ympäristönsä sekä kyky säädellä ja ohjata omaa toimintaa. Lapsella on oikeus päätöksentekoon sekä oikeus omiin tunteisiin, ajatuksiin ja mielipiteisiin sekä niiden ilmaisemiseen mutta toisaalta velvollisuus ottaa myös toisten ihmisten tunteet ja ajatukset huomioon toiminnassaan.

Pinskuliiton toiminta-ajatuksena on olla kasvatusjärjestö, jonka toimintaa ohjaa pinskuarvot. Pinskujen kaikki toiminta perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukselle sekä pinskuarvoille. Toiminnan lähtökohtana on se, että Pinskut toimivat yhdenvertaisen, eettisesti ja ekologisesti kestävän ja inhimillisen maailman puolesta. Pinskutoimintaan kuuluu useita arvoja, jotka ovat koostettu kuuteen pääarvoon.

Pinskujen pääarvot ovat:
  • Yhteisöllisyys, joka tarkoittaa ystävyyttä, rauhaa, solidaarisuutta ja maailmankansalaisuutta kaikessa pinskutoiminnassa.
  • Osallisuus, joka tarkoittaa pyrkimystä lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisten tavoitteiden edistämiseen.
  • Elämyksellisyys, joka tarkoittaa iloon, oivaltamiseen ja itsensä ylittämiseen tähtäävää tavoitteellista toimintaa.
  • Yhdenvertaisuus, joka tarkoittaa pyrkimystä demokratiaan, esteettömyyteen ja yhdenvertaiseen kohteluun.
  • Eettisyys, joka tarkoittaa ekologisesti ja eettisesti kestävää toimintaa sekä avoimia, rehellisiä ja reiluja toimintatapoja.
  • Vastuullisuus, joka tarkoittaa psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaista ja turvallista toimintaa sekä kunnioitusta tälle työlle ja työn tekijöille.